Grudna greda

Za potrebe kačenja teretnih kola za klasični vagon ili vučno vozilo, na prva i poslednja niskopodna teretna kola u kompoziciji montira se grudna greda. Po potrebi se ona može lako demontirati sa kola. Prilikom utovara i istovara, grudna greda se zajedno sa odbojnicima i vlačnom opremom zakreće na šarniru. Na taj način omogućava nesmetan prolaz drumskih vozila.

U pogledu konsktruktivnog rešenja, razlikujemo dva tipa grudne grede: jednu koju je razvio Siemens i drugu koju je razvio Talbot.

Ovakva konstrukcija grede iznikla je iz želje za što manjim ometanjem rada na susednom koloseku. Kako bi se omogućilo formiranje piste za kretanje drumskih vozila prilikom pretovara u terminalu, neophodno je kola što više međusobno približiti, što je ostvareno tako što svaka kola na svom kraju umesto dva odbojnika imaju samo jedan, s tim što su odbojnici vagona koji se spajaju dijagonalno postavljeni jedan u odnosu na drugi.

Grudna greda - podaci i tehnički crtež